Thống gốm sứ Bát Tràng

Thống gốm sứ, thống gốm sứ Bát Tràng cao cấp. Thống gốm sứ có dáng như một chiếc chậu bằng sứ nhưng thường được đựng tranh chữ, thư họa...