Bát nắp, bát nước, bát sâm

Bát nắp, bát nước, bát sâm